Περιβάλλον

Στην mpec όλες μας προσπάθειές μας στοχεύουν στη δημιουργία ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων. Επειδή αναγνωρίζουμε τις δυνατές επιπτώσεις της φύσης της δουλειάς μας στο περιβάλλον, είμαστε αφοσιωμένοι στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής αειφόρας διαχείρισης και ανάπτυξης και στα σχέδιά μας. Εξασφαλίζουμε ότι όλοι οι πελάτες μας έχουν επίγνωση των περιβαλλοντικών ευθυνών τους και προτείνουμε τη χρήση των πιο ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων.

Ως μέρος της συνεχούς δέσμευσής μας για μείωση των επιπτώσεων μας στο περιβάλλον, διεκπεραιώνουμε όλες τις εσωτερικές μας διαδικασίες χωρίς τη χρήση χαρτιού. Στην mpec όλες οι διαδικασίες, η αλληλογραφία μας, και η τιμολόγηση πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, μειώνοντας έτσι τα απόβλητα μας και βοηθώντας τη διατήρηση του οικοσυστήματος για τις μελλοντικές γενιές. Η επένδυση σε αύτη τη τεχνολογία επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και ευελιξία όσον αφορά την προσαρμογή των υπηρεσιών μας ως προς ανάγκες των πελατών μας.